جلال محمودي

استادیار دانشکده کشاورزی


نام: جلال محمودي
دانشکده: کشاورزی
گروه: مرتعداري و آبخيز داري
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: j _ m a h m o u d i @ i a u n o u r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
جنگلداری
واحد علوم و تحقیقات
ایران
1380
کارشناسی ارشد
جنگلداری
واحد علوم و تحقیقات
ایران
1376
کارشناسی
جنگلداری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1371

دروس ارائه شده 12 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
تغییر اقلیم و خشکسالی
واحد نور
301
سه شنبه
2-4
کارشناسی ارشد
جامعه شناسی گیاهی
واحد نور
301
چهارشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
روش تحقیق
واحد نور
301
سه شنبه
7-10
کارشناسی ارشد
طراحی جاده ها و بزرگراهها
واحد نور
301
سه شنبه
7-10
کارشناسی ارشد
طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه
واحد نور
301
چهارشنبه
10-13
کارشناسی ارشد
گل و گیاهان زینتی2
واحد نور
301
چهارشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
گیاه شناسی کاربردی
واحد نور
301
چهارشنبه
10-12
کارشناسی ارشد
گیاهان دارویی و صنعتی
واحد نور
301
چهارشنبه
7-10
کارشناسی ارشد
مباحث فضای سبز
واحد نور
301
سه شنبه
8-10
کارشناسی ارشد
مدیریت گلخانه
واحد نور
301
سه شنبه
2-5
کارشناسی ارشد
روش تحقیق
واحد نور
301
چهارشنبه
8-10
دکترا
مباحث اکولوژی
واحد نور
301
پنجشنبه
2-4
دکترا

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد
مهر 1384
آذر 1389

تالیف و ترجمه 5 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
مقدمه ایی بر شناخت منابع طبیعی
واحد نور
1385
تالیف
نگرشی نو بر گیاهان دارویی
کارپی
1390
تالیف
طبیعت در آینه قران
سولار
1392
تالیف
مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز
نشر بال
1392
تالیف
روش تحقيق(با تاكيد بر تنظيم پروپوزال)
سولار
1393
تالیف

مقالات در نشریات 7 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
عوامل مؤثر بر مشارکت بهر ه برداران در اجرای طرح های مرتعداری در حوز هی آبخیز کیاسر، شهرستان ساری
پژوهش های آبخیزداری
1397
118
30-40
بررسي اثر زمان جمع آوری،بر ویژگیهای فیزیولوژیکی بذر گونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia)
نشریه تحقیقات بذر
1398
1
46-53
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل شهروندان به مشاركت در فعاليتهاي حفاظت و توسعه ي فضاي سبز شهرستان نور
پژوهش های نویین علوم جغرافیاییف معماری و شهرسازی
1398
2
17-21
بررسی تاثر برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی در شکست خواب و جوانه زنی بذر گونه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)
نشریه تحقیقات بذر
1398
2
52-61
بررسی تاثیر عوامل محیطی (ارتفاع و خاک) بر کمیت و کیفیت اسانس کاسنی وحشی Cichorium intybus ( مطالعه موردی لزور –فیروزکوه)
مرتع
1398
3
490-503
بررسی پریود گلدهی جنس Astragalus در مراتع شانجان شهرستان شبستر بر اساس تغییرات ارتفاع
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
1399
4
1-15
بررسی تاثیر پرایمیگ با سطوح غلظت هاي مختلف كلرورسديم بر رشد ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه سه گونه مرتعی Atriplex canescens Atriplex verciffera وAtriplex griffithi
نشریه تحقیقات بذر
1399
2
22-30

تحقیقات 12 تحقیق

عنوان
اثر تیمارهای شیمیایی و فیزیکی در شکست خواب و جوانه زنی بذر گونه اقاقیاRobinia pseudoacacia
بررسي اثرات كاهش رطوبت بر جوانه زني و خواب بذر نيمه رس زبان گنجشك
بررسي ارتباط شيب با ويژگيهاي خاك در جنگلهاي جلگه اي شمال- مطالعه موردي جنگل ميانبند پلت چشمه سرد آبرود
بررسي تاثير فاكتور زمان پيوند و قطر پيوندك بر روي موفقيت عمل پيوند در گونه هايPicea excelsa و Larix desidua
بررسي چالشهاي موثر بر اجرایی پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی مراتع ییلاقی گلستان)
بررسي ظرفيت توان ترسيب كربن در مراتع استپي ايران
بررسي عوامل اكولوژيكي و رويشگاهي بر روي تركيبات اسانس گونه سيب زميني.مطالعه موردي كجور و بلده
بررسي و شناخت عوامل و موانع موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
بررسی اثر زمان جمع آوری، نوع تیمار و پتانسیل نگهداری بذر افرای کرب ( Acer campestre L.)
بررسی نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر میزان مشارکت دامداران در طرح های مرتعداری استان مازندران(مطالعه موردی شهرستان نور)
تدوين برنامه استراتژيک واحد نور
شناسايي كارآفرينان به منظور بررسي عوامل موثر بر موفقيت آنان در شهرستان نور